10.11.2020

Jordord/Earth Word

Ingrid Storholmen

Jorden som hviler om vinteren
Jorden som dreier rundt
Jorden som ser på himmelen
Jorden som vet at den svever
og ligger fast, lar seg dyrke, forme, skade
jorden som ikke stritter i mot,
som (rolig) ser kornsirklene komme
labyrintene laget av stein rundt år 1000
Ser og kjenner kirkegårdene
som fylles og fylles, nye graver oppå gamle graver
Støttene som får nye navn
Nye kropper i leiren
Jorden er til stede i begravelsen din
jorden lever av at du dør
jorden du dyrket tar deg
opp i seg
du er jord nå
muld, og rester, en stund
så bare muld. Minne
da skal blomstene huske deg
huske vannet og gjødningen du ga dem
ga jorden og du er ikke mer enn jord
jorden er mer enn deg
sandjord
strandjord
svartjordsbeltet, nei
balkongkassen
plenen
parken
bedet
enga
åkrene som heter noe
navn du skulle husket
og glemmer, jorden de eide
jorden de brøt opp
jorden som var fylt av tre, kratt
de satte og sådde
Nå er det deg,
nå er det du som skal så
og elske i enga, minst en gang
       
Å eie jord, kjenne eierskapet
være sint og sørge når den selges, eksproprieres
se den gro igjen, bli golfbaner
det er dette vi driver med her
dette er jorden under føttene våre
det er for lite mat og for mye mat
jorden skjønner det ikke
skal jorden slippe å skjønne?
          
god dag
            jord   god dag
     god dag
          eple
god dag
             bær
         
Jorden må dyrkes og du orker ikke
ikke faen om du orker
du skifter samtaletema
du hater tanken
hater, hater å gjøre det, dyrke
leiligheten er jo ikke jord
støvsugeren er ikke fylt av jord
under betongen er det ikke jord
nei, for det er ikke det
Du skal skrive et jordspråk
skrive j o r d
med o r d
skrive i jorden, så i mønstre
ordene uten jord
en lang jordkrig
     
Dette er min jord
mitt fedreland står jeg på
men det har du glemt
du kan glemme det
men ikke alle vil glemme det
og du forstår dem ikke
du forstår ikke gartneren
eller foreldrene som planter tre
symbolhandlingen, ett for hvert barn
Jord mot ord
land og strand
jorden trenger ikke ord
men gjødning og vann
      
Jord i rommet, jord i tiden, jord i troen
Hun trodde på jord
På Jorden
Må vi jordes mot hverandre?
Mellom jord og jord møtes du alle
Strevsomt for jorden, dette, alle menneskene, dyrene, vi krever
Jeg er så trøtt på jorden
Jordfestelse
Ikke jord meg ennå
Finne jorden i meg
Jorden sett fra rommet
”hvor skjønn
og hvor undergangsdømt ”

The Earth that turns around
The Earth that looks at the sky
The Earth that knows it is floating
And lying still, allows itself to be tilled, shaped, damaged
The Earth that does not resist,
That (calmly) sees the corn circles emerging
The labyrinths formed of stone around the year 1000
Sees and recognises the churchyards
That are filled and filled, now graves on top of old graves
The monuments that receive new names
New bodies in the clay
The Earth is present at your burial
The Earth lives from your dying
The Earth you tilled takes you
Up into itself
You are earth now
Mould and remains, for a while
Then only mould. Memory
Then the flowers will remember you
Remember the water you gave them
Gave the Earth and you are no more than earth
The Earth is more than you
Sand earth
Strand earth
The black earth belt, no
The windowbox
The lawn
The park
The flowerbed
The meadow
The fields that have names
Names you should have remembered
And forget, the earth they owned
The earth they cleared
The earth that had been full of trees, shrubs
They settled and sowed
Now it is you
Now it is you who will sow
And make love in the meadow, every summer.

To own earth, feel the ownership
Rage and grieve when it is sold, or seized
See it sprout again, become golf courses
That is what we are busy with here
This is the earth under our feet
It is too little food and too much food
The Earth does not understand it

The Earth need not understand

good morning
earth good morning
good morning
apple
good morning
berries

The Earth must be tilled and you can’t be bothered
Like hell you can’t be bothered
You change the subject you are debating with yourself
You hate the idea
Hate, hate doing it, tilling
The apartment isn’t earth
The vacuum cleaner isn’t filled with earth
Oh no, because it isn’t so
You are to write an earth language
Write e a r t h
With w o r d
Write in the earth, sow in patterns
The words without earth
A long earth war

This is my earth
My native earth I am standing on
But you have forgotten it
You can forget it
But not everyone wants to forget
And you do not understand them
You do not understand the gardener
Or the parents who plant trees
one tree for each child
Earth against word
Land and strand
The Earth does not need words
But fertiliser and water

Earth in space, Earth in time, Earth in faith
She believes in Earth
On the Earth
Do we have to bury each other
Between earth and earth they meet

Laborious for the earth, this, all the people, all the animals, we demand
I am so tired on the earth
Buruial in earth
Do not bury me now
Find the Earth inside me
Then around me

The Earth seen from space
“How beautiful
and how doomed”

Translated from Norwegian by Marietta Maddrell

Related Material

10.11.2020

Pia Lindman

Leena Larva the founder of Suomaa (Swamp Earth) and gynecologist talks to Pia Lindman about her decade long work with the healing qualities of peat.
Blue West NATO base, Marraq, Greenland. Photo credit: Matti Tanskanen

Join our mailing list

Get updates on our journey, new letters and umcoming workshops.